Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.

Методичні вказівки

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: дисципліна праці, етика ділових відносин, регулювання трудових відносин персоналу, регламентація посадових обов’язків, посадова інструкція, потреба, стимул, мотив, винагорода, мотивація, механізм мотивації, теорії мотивації, компенсаційна система, принципи побудови мотиваційної системи, оцінка персоналу, методи оцінки персоналу, стандартні методи оцінки персоналу, комплексна оцінка персоналу організації, атестація, атестаційний лист, атестаційна комісія.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на:

­ основних завданнях регулювання трудової діяльності персоналу;

­ регламентуванні діяльності структурних підрозділів організації;

­ регламентуванні діяльності посадових осіб організації;

­ оперативному регулюванні виробничих і трудових процесів;

­ сучасних підходах Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. для забезпечення етичних відносин в колективі;

­ механізмі мотивації персоналу організації;

­ типах і видах винагород;

­ змістовних теоріях мотивації;

­ теоріях процесу мотивації;

­ теорії підтримки бажаної поведінки;

­ етапах побудови компенсаційної системи;

­ меті оцінки персоналу організації;

­ процесі оцінювання персоналу організації;

­ видах оцінки персоналу;

­ моделі комплексної оцінки працівника;

­ методах оцінки персоналу, їх перевагах і недоліках;

­ етапах проведення атестації;

­ формуванні атестаційної комісії;

­ процедурі проведення атестації.

Завдання 1.Дайте письмову відповідь на питання.

1. Якими кількісними і якісними даними можна описати аналізовану працю?

2. Охарактеризуйте джерела інформації, необхідні для проведення аналізу праці.

3. Якими методами отримання інформації користуються для опису праці?

4. З якою метою використовують результати аналізу праці?

5. Проаналізуйте Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. основні розділи, з яких складається положення про структурний підрозділ.

6. Якими правами користується посадова особа, яка обіймає певну посаду в системі управління організацією?

7. Від чого залежать повноваження посадової особи?

8. Розкрийте процес розподілу службових повноважень в організації.

9. Від яких факторів залежить діапазон управління особи?

10. Складіть карту опису праці на робочому місці комерційного директора супермаркету за наведеною нижче формою, послуговуючись такими даними:

Таблиця 1

Критерії оцінювання праці

Критерії оцінювання праці Показники Кількість балів
А1. Необхідна професійна освіта Товарознавець Менеджер Економіст Інженер Педагог Інші
А2. Необхідний професійний досвід До 1 року 1–3 роки 3–5 років 5–10 років Більше 10 років
АЗ. Творче мислення Охарактеризувати вербально 10–20
А4. Спритність Охарактеризувати вербально 5–8
А Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.5. Взаємодія Охарактеризувати, з якими підрозділами і посадовими особами 8–12
Б1. Відповідальність за перебіг і наслідки праці Охарактеризувати вербально 10–20
Б2. Відповідальність за прийняття рішень Охарактеризувати вербально 10–18
Б.4. Відповідальність за зовнішні контакти Охарактеризувати вербально 10–20
Б5. Відповідальність за засоби і предмети праці Охарактеризувати вербально 5–8
Б6. Відповідальність за безпеку інших осіб Охарактеризувати вербально 5–8
В1. Фізичні зусилля Охарактеризувати вербально 5–10
В2. Психонервові зусилля Охарактеризувати вербально 10–12
ВЗ. Розумові зусилля Охарактеризувати вербально 12–14
В4. Монотонність Охарактеризувати вербально 2–4
В5. Психічне навантаження у зв'язку з низьким престижем праці Охарактеризувати вербально
П. Матеріальне середовище праці Охарактеризувати вербально 2–4
Г2. Небезпека виробничих аварій Охарактеризувати вербально можливі критичні випадки 0–2

Карта опису праці на робочому Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. місціI. Назва робочого місця – комерційний директор супермаркету.

II. Характеристика операцій, виконуваних на робочому місці.

III. Деталізований опис праці на робочому місці.

Таблиця 2

Карта опису праці

Критерії оцінювання праці Деталізований опис праці Кількість балів
А1. Необхідна професійна освіта
А2. Необхідний професійний досвід
АЗ. Творче мислення
А4. Спритність
А5. Взаємодія
Б1. Відповідальність за перебіг і наслідки праці
Б2. Відповідальність за прийняття рішень
Б3. Відповідальність за керівництво людьми
Б.4. Відповідальність за зовнішні контакти
Б5. Відповідальність за засоби і предмети праці
Б6. Відповідальність за безпеку інших осіб
В1. Фізичні зусилля
В2. Психонервові зусилля
В3. Розумові зусилля
В4. Монотонність
В5. Психічне навантаження у зв'язку з низьким престижем Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. праці
Г1. Матеріальне середовище праці
Г2. Небезпека виробничих аварій
Загальна кількість балів

Опис склав:

Дата Прізвище, ініціали, посада

Завдання 2. У колективному договорі однієї із організацій встановлено мінімальну погодинну ставку в розмірі 3,04 грн., тобто жоден працівник організації не може отримувати менше цієї величини за відпрацьовану годину. При винагородженні працівників застосовується 5-розрядна шкала диференціації мінімальної ставки (1 – найнижча, 5 – найвища, розрядний коефіцієнт – 1,2). Змінна частина винагородження складається з трьох елементів: кожному працівнику виплачується надбавка з розрахунку 1 % від фіксованої зарплати після третього року роботи в організації і до 16 років стажу в ній; щомісячна надбавка в розмірі до 38 % залежно від якісних результатів індивідуальної праці за Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. шкалою від 1 до 100 балів, яка залежить від обсягів продажів організації і понесених або сподіваних витрат; участь у прибутках (відповідно до якої організація може виплачувати працівнику наприкінці року до 5000 грн., які заморожуються на 5 років і вкладаються в його акції).

Завдання:

1. Назвіть форму винагород, яка використовується організацією.

2. Охарактеризуйте позитивні і негативні сторони системи винагородження в організації крізь призму її ефективності.

3. Розрахуйте розмір винагороди для слюсаря, який за тарифікацією робіт має 3-й розряд, відпрацював за місяць 160 год., працює в організації 4 роки, якісний результат його праці оцінений керівником дільниці у 82 бали. За минулий місяць обсяги продажів організації зросли, витрати перебувають у межах Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. планових кошторисних величин.

Завдання 3. За допомогою таблиці проведіть ділову оцінку 4-х працівників організації та визначте для кожного показник ділової активності.

Таблиця

Бальні оцінки характеристик ділових якостей робітника

Характеристика (ознаки, риси) Питома значимість у частках одиниці Оцінка рівнів ознак з врахуванням їх питомої ваги, балів
Працівник 1 Працівник 2 Працівник 3 Працівник 4
Професійна компетентність 0,17
Виявляє винахідливість та ініціативність у роботі 0,15
Добре виконує роботу (без нагадувань, примусу) не допускає бездіяльності 0,14
Точно виконує всі доручення, відповідальний 0,13
Вміє ефективно працювати в колективі допомагає іншим його членам, колегам 0.15
Сприймає зміни на виробництві, виявляє здатність до неординарних рішень і нових ідей 0,15
Емоційно-витриманий 0,11
Разом (оцінка ділових якостей)

Рівні виявлення оцінюваних ділових Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. якостей:

—низький – 0,5;

—середній – 1;

—вище середнього – 2;

—високий – 3.

Характеристика працівників:

Працівник 1.

Характеризується низькою професійною компетенцією, середнім рівнем винахідливості та ініціативи у роботі, добре виконує роботу і не допускає бездіяльності, відповідальний, не вміє ефективно працювати в колективі, допомагати іншим його членам і колегам, не сприймає зміни на виробництві, не завжди емоційно-витриманий.

Працівник 2.

Характеризується високою професійною компетенцією, високим рівнем винахідливості та ініціативи у роботі, добре виконує роботу і не допускає бездіяльності, відповідальний, вміє ефективно працювати в колективі, допомагати іншим його членам і колегам, не завжди сприймає зміни на виробництві, завжди емоційно-витриманий.

Працівник 3.

Характеризується вище середнього рівнем професійної компетенції, середнім рівнем винахідливості та ініціативи Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. у роботі, не завжди добре виконує роботу, не завжди відповідальний, але вміє ефективно працювати в колективі, допомагати іншим його членам і колегам, з готовністю сприймає зміни на виробництві, не завжди емоційно-витриманий.

Працівник 4.

Характеризується середньою професійною компетенцією, вище середнього рівнем винахідливості та ініціативи у роботі, добре виконує роботу і не допускає бездіяльності, відповідальний, не завжди вміє ефективно працювати в колективі, допомагати іншим його членам і колегам, часто не сприймає зміни на виробництві, завжди емоційно-витриманий.

4. Зміст самостійної роботи студентів

Самостійна робота студентає однією з основних складових оволодіння навчальним матеріалом і виконується в позааудиторний час, передбачений тематичним планом навчальної Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. дисципліни.

Під час вивчення навчальної дисципліни студенти повинні навчитися самостійно мислити, поглиблювати засвоєні теоретичні знання, опановувати практичні навики з управління трудовими ресурсами. Відповіді на питання повинні бути стисло законспектовані з обов‘язковими посилання на використані джерела.

Форма контролю самостійної роботи – перевірка конспекту або обговорення на семінарському занятті. Питання самостійної роботи виносяться на поточний, модульний і підсумковий семестровий контроль.

З метою самостійного визначення рівня засвоєння теоретичного матеріалу студентам пропонуються питання для самоконтролю набутих знань.

Змістовий модуль 1. Система управління трудовими ресурсами

Тема 1. Управління персоналом як соціальна система

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури її змісту за таким планом:

1.1. Основний та Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. допоміжний персонал його значення у досягненні цілей організації.

1.2. Класифікація управлінського персоналу.

Питання для самоконтролю

1. Як визначити сутність категорії “персонал”?

2. Як визначається категорія “основний персонал”?

3. Як визначається категорія “допоміжний персонал”?

4. За якими критеріями розмежовується основний і допоміжний персонал організації?

5. Як визначається категорія “керівники”?

6. Як визначається категорія “управлінський персонал”?

7. Які функції виконують службовці?

Література: 1, 3-5, 8, 9, 13, 14, 16-19, 22, 24-26, 28-30, 32, 36-39, 41, 42, 45-59, 60, 61, 63, 67, 71-75.

Тема 2. Система управління персоналом організації

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури її змісту за таким планом:

2.1. Вимоги до працівників кадрових служб.

2.2. Колективний договір як нормативний документ регламентування трудових відносин.

2.3. Уніфіковані системи документації.

2.4. Позамашинне та внутрімашинне інформаційне забезпечення.

Питання для самоконтролю

1. Які кваліфікаційні вимоги висуваються до Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. працівників кадрових служб?

2. Який досвід роботи у сфері управління персоналом необхідно мати керівнику відділу кадрів?

3. Чи потрібні працівнику кадрової служби знання у сфері соціальної психології?

4. Що таке соціальне партнерство?

5. Яка мета укладення колективного договору?

6. Яка процедура укладення колективного договору?

7. На який строк укладається колективний договір?

8. Які функції виконує соціальне партнерство?

9. Хто бере участь в укладанні колективного договору?

10. Яким чином різняться між собою колективний договір і колективна угода?

Література: 1, 5, 6, 9, 10, 12, 22, 28, 29, 32, 34, 36, 37, 39, 49, 61, 67, 68, 71-74.

Змістовий модуль 2. Кадровий менеджмент

Тема 3. Кадрове планування в організації

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури її змісту за таким планом:

3.1. Маржиналістський, аналітико-нормативний та експертно Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.-статистичний методи визначення чисельної потреби персоналу організації.

3.2. Стратегічний план персоналу.

3.3. Тактичний план персоналу.

Питання для самоконтролю

1. На основі чого побудований маржиналістській підхід до визначення чисельної потреби в персоналі?

2. У чому полягає сутність методу обрахунку чисельної потреби в персоналі на основі норм обслуговування?

3. У чому полягає сутність методу Дельфі?

4. У чому полягає сутність методу кореляційного аналізу?

5. У чому полягає сутність методу регресійного аналізу?

6. На який період розробляються стратегічні плани?

7. На який період розробляються тактичні плани?

Література: 1, 5, 9, 20, 22, 28, 29, 36, 37, 39, 61, 67, 68, 7-74.

Тема 4. Технології відбору, підготовки та сертифікації персоналу

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуваням логічної структури її змісту за таким планом:

4.1. Джерела залучення персоналу.

4.2. Інтерв’ю Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття., тестування, анкетування як методи відбору персоналу.

Питання для самоконтролю

1. У чому полягають переваги використання зовнішніх джерел залучення персоналу?

2. У чому полягають недоліки використання зовнішніх джерел залучення персоналу?

3. У чому полягають переваги використання внутрішніх джерел залучення персоналу?

4. У чому полягають недоліки використання внутрішніх джерел залучення персоналу?

5. Які правила проведення інтерв’ю?

6. Які види тестування Ви знаєте?

7. Яка основна мета використання анкет при доборі персоналу?

8. Які переваги і недоліки використання комплексу методів добору персоналу?

Література: 1, 3, 5, 20, 22, 23, 27-29, 32, 33, 37, 39, 61, 69, 71, 72, 74.

Тема 5. Професійний розвиток і навчання персоналу

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури її змісту за таким планом:

5.1. Напрями професійного розвитку персоналу Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття..

5.2. Планування розвитку кар’єри.

Питання для самоконтролю

1. Що таке професійний розвиток персоналу?

2. Які методи навчання персоналу Ви знаєте?

3. Які сучасні методи професійного навчання Ви знаєте?

4. Як визначити кар’єру?

5. Що таке кер’єрограма?

6. Хто залучається до планування кар’єри?

7. На який період доцільно планувати кар’єру?

Література: 1, 5, 22, 28, 29, 32, 37, 39, 57, 61, 62, 71, 72, 74, 78.

Тема 6. Регулювання трудової діяльності персоналу

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури її змісту за таким планом:

6.1. Регулювання трудової діяльності.

6.2. Посадові інструкції.

6.3. Оперативне регулювання виробничих і трудових процесів.

Питання для самоконтролю

1. Яким чином можна здійснювати регулювання трудової діяльності?

2. У чому полягає суть посадових обов’язків?

3. Чи містить посадова інструкція вимоги до кваліфікації працівника Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.?

4. На який строк затверджується посадова інструкція?

5. У чому полягає сутність оперативного регулювання виробничих процесів?

6. У чому полягає сутність оперативного регулювання трудових процесів?

7. Що таке «робоча зона»?

8. Чим відрізняється робоча зона від робочого місця?

Література: 1, 4-6, 8, 9, 13, 14, 16-18, 22-24, 28, 29, 32, 35, 37, 39, 61, 71, 72, 74.

Тема 7. Стимулювання і мотивація праці

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури її змісту за таким планом:

7.1. Теорія партисипативного управління.

7.2. Змістовні теорії мотивації.

7.3. Теорії процесу мотивації праці.

Питання для самоконтролю

1. У чому перевага залучення працівників до прийняття управлінських рішень?

2. До якої групи теорій відноситься теорія партисипативного управління?

3. Які недоліки використання теорії партисипативного управління?

4. Які змістовні теорії мотивації Ви знаєте?

5. Скільки потреб виділяв А. Маслоу Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.?

6. Хто є автором двохфакторної теорії?

7. Яку назву носить теорія Д. Мак-Грегора?

8. Що таке «валентність»?

Література: 1, 3-5, 7, 8, 13, 14, 16-18, 20-22, 24, 29, 32, 37, 39, 40, 42, 51, 54, 61, 66, 70-72, 74, 76, 77.

Тема 8. Оцінка трудової діяльності працівників

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуваням логічної структури її змісту за таким планом:

8.1. Метод “ессе”. Графічна шкала оцінок. Ранжування. Алфавітно-числова шкала. Біхевіорістична шкала.

8.2. Види атестації.

Питання для самоконтролю

1. В основу якого методу покладено використання життєпису?

2. Який метод використовує числову шкалу з описом характеристики?

3. Який метод використовує числову шкалу без опису характеристики?

4. Який метод передбачає оцінку поведінки?

5. За допомогою якого методу проводять поділ працівників за ієрархією від найкращого до найгіршого?

6. Як часто проводять атестацію?

7. Чи проводять Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. атестацію при переведенні на вищу посаду?

8. Чи є обов’язковими для використання при прийнятті кадрових рішень висновки атестаційної комісії?

Література: 1, 5, 11, 22, 29, 32, 37, 39, 61, 71, 72, 74.


5. Індивідуальні завдання


documentakkihfl.html
documentakkiopt.html
documentakkiwab.html
documentakkjdkj.html
documentakkjkur.html
Документ Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.