З поліклінічної роботи

1. На посаду заступника головного лікаря з поліклінічної роботи міської лікарні, дитячої міської лікарні (далі заступник головного лікаря) призначається лікар, який має досвід лікувальної (не менше 5 років) і організаційної роботи та кваліфікаційну категорію.

2. Заступник головного лікаряпризначається і звільняється головним лікарем лікарні.

4. Заступник головного лікаря керується у своїй діяльності положенням про дитячу міську поліклініку, діючим законодавством, наказами та іншими нормативними документами Міністерства охорони здоров'я України і регіональних органів охорони здоров’я, а також розпорядженнями головного лікаря.

5. Заступник головного лікаря несе відповідальність за організацію лікувально-профілактичної роботи в поліклініці.

6. Заступник головного лікаря бере участь у роботі лікарсько-консультативної комісії, або її очолює за дорученням З поліклінічної роботи головного лікаря.

7. У відповідності із завданнями поліклініки заступник головного лікаря зобов’язаний забезпечити:

7.1. Керівництво діяльністю поліклініки і повну відповідальність за організацію і якість амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги дітям.

7.2. Надання медичної допомоги дітям до 17 років включно у поліклініці, вдома, дошкільних та шкільних загальноосвітніх навчальних закладах, у школах-інтернатах, притулках для неповнолітніх, будинках дитини, дитячих будинках, інших закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації.

7.3. Організацію профілактичних оглядів, диспансерний нагляд за дітьми відповідно до діючих нормативних документів Міністерства охорони здоров`я України та місцевих органів охорони здоров’я.

7.4. Проведення просвітницької роботи серед З поліклінічної роботи населення в районі діяльності поліклініки.

7.5. Спадкоємність у роботі поліклініки із стаціонарами, жіночими консультаціями, пологовими будинками та іншими лікувально-профілактичними закладами.

7.6. Співпрацю з установами санепідслужби, органами освіти та науки, опіки та піклування, праці та соціальної політики, військкоматами, органами місцевого самоврядування з питань власної компетенції.

7.7. Впровадження у роботу поліклініки нових методів профілактики, діагностики і лікування, а також нових організаційних форм надання медичної допомоги дитячому населенню.

7.8. Складання раціональних графіків роботи персоналу відділень, кабінетів та контроль за їх виконанням.

7.9. Своєчасне доведення до відома органів у справах неповнолітніх інформації про випадки насильства, жорстокого ставлення до дітей та перебування неповнолітніх в екстремальних умовах.

7.10. Впровадження стаціонарозамінюючих З поліклінічної роботи технологій.

7.11. Забезпечення дільничних педіатрів укладками для надання невідкладної допомоги.

7.12. Контроль за експертизою тимчасової непрацездатності.

7.13. Контроль за експертизою інвалідності дітей.

7.14. Виконання профілактичних щеплень згідно з планом.

7.15. Належне зберігання та експлуатацію приміщень поліклініки, устаткування та приладів, їх своєчасний профілактичний, поточний та капітальний ремонт.

7.16. Організацію в установлені дні і години прийому населення і співробітників адміністрацією поліклініки, своєчасний розгляд пропозицій, заяв та скарг, вжиття по кожному із них конкретних заходів.7.18. Достовірність та своєчасність підготовки статистичної звітності.

8. Заступник головного лікаря несе відповідальність за:

8.1. Якість лікувально-діагностичного процесу в поліклініці відповідно до сучасних вимог та рівня розвитку науки і техніки.

8.2. Спадкоємність у роботі З поліклінічної роботи фахівців поліклініки та інших лікувально-профілактичних закладів.

8.3. Бережливе, цілеспрямоване використання медичного устаткування, апаратури, лікарських засобів та інших матеріальних цінностей.

8.4. Організацію обліку, зберігання та видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність, рецептурних бланків для виписки ліків та інших бланків і документів особливого обліку.

8.5. Організацію обліку, зберігання та доцільного використання наркотичних та інших ліків і матеріалів.

8.6. Впровадження передового досвіду роботи.

8.7. Підготовка та організація проведення клінічних патологоанатомічних конференцій, семінарів, засідань ЛКК.

8.8. Систематичне підвищення кваліфікації персоналу, організація своєчасного направлення на передатестаційні цикли, курси підвищення кваліфікації тощо.

8.9. Залучення громадськості до вирішення питань щодо покращання діяльності поліклініки.

8.9. Своєчасне ознайомлення співробітників з наказами, розпорядженнями вищестоящих органів охорони здоров’я З поліклінічної роботи, інструктивно-методичними рекомендаціями та іншими документами.

8.10. Аналіз діяльності поліклініки та стану здоров’я дитячого населення, розробку заходів з удосконалення медичної допомоги прикріпленому дитячому населенню.

9. Заступник головного лікаря має право:

9.1. Брати участь у доборі та розстановці кадрів.

9.2. Вносити пропозиції щодо заохочення, нагородження співробітників поліклініки та накладання на них дисциплінарних стягнень.

9.3. Готувати проекти наказів.

9.4. Віддавати розпорядження співробітникам поліклініки, контролювати їх виконання.

10. Заступник головного лікаря залучає громадський актив до проведення профілактичних заходів серед дитячого населення, яке проживає в районі діяльності поліклініки.


documentakkxyaj.html
documentakkyfkr.html
documentakkymuz.html
documentakkyufh.html
documentakkzbpp.html
Документ З поліклінічної роботи